Zwolnienie z KRUS rolników w związku z pandemią – zobacz najnowsze informacje

W związku z bieżącą sytuacją w naszym kraju i na świecie oraz wprowadzonym przez to stanem epidemiologicznym, cała gospodarka boryka się z dużymi utrudnieniami. Wśród tej grupy są i rolnicy, którzy mają ograniczone pole manewru przede wszystkim w handlu produktami, ale i także z wykonywaniem codziennych prac i czynności. Nie pozostaną oni jednak zdani sami na siebie, program tarczy antykryzysowej zawiera elementy pomocowe nie tylko dla płatników ZUS, ale również i rolników ubezpieczonych w KRUS-ie.

Zwolnienie to dotyczy opłaty składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za II kwartał 2020 r., a więc podobnie jak w przypadku płatników ZUS, okres ten obejmie trzy miesiące. Osobom, które objęte są tym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym, składka za kwartał sfinansowana zostanie z budżetu państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jest to pierwsza pomoc dla rolników objętych ubezpieczeniem w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2020 r. poz. 174), zaś trwają już kolejne prace, nad rozwiązaniami mającymi wspomóc te branże, których ustawa nie obejmuje, na przykład kwiaciarnie czy szkółki drzew i krzewów. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreśla, że na wsparcie rolnictwa dotkniętego spadkiem dochodów oczekiwane są dodatkowe środki z Unii Europejskiej, które będą mogły być wykorzystane gdy zajdzie taka potrzeba i środki krajowe nie wystarczą.

ładowarki kołowe dla rolników
Ładowarki kołowe – dla roników

Co należy zrobić, by uzyskać zwolnienie?

Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS zostały zwolnione z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r. ustawowo, zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568). W praktyce oznacza to, że nie muszą składać żadnego wniosku w tej sprawie, by móc skorzystać ze zwolnienia.

Jednocześnie KRUS informuje, iż zwolnienie z opłacania składek dotyczy zarówno rolników, jak i domowników podlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, w tym także podlegających temu ubezpieczeniu na wniosek oraz tych, za których składka ta jest należna w podwójnej wysokości, w związku z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub z tytułu współpracy przy jej prowadzeniu.

Należy pamiętać o opłaceniu pozostałych składek

Przepisy uchwalone w ramach tzw. tarczy antykryzysowej nie obejmują jednak zwolnienia z obowiązku opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli rolnik jest zobowiązany do jego opłacania oraz ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego. Należy więc pamiętać, by uregulować kwotę należną z tych tytułów. W związku z niezrozumieniem przez niektórych płatników wprowadzonych  zmian, rozesłane zostały nakazy płatnicze. Przypominamy więc raz jeszcze, że za składki nie objęte nową ustawą, rolnicy muszą zapłacić sami- są to składki na ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i macierzyńskie. Również warto przypomnieć tu, że ubezpieczenie zdrowotne za rolników posiadających do 6ha przeliczeniowych pokrywa cały czas budżet państwa, więc w tym przypadku nie zostanie wystosowany nakaz płatniczy.

Pozostałe prawa przysługujące rolnikom w związku z trwającą epidemią

Oprócz zwolnienia z opłacania składek za drugi kwartał 2020 r. inna pomoc przysługuje rodzicom sprawującym opiekę nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłóbka, przedszkola czy innej placówki oświatowej. Osobom takim przysługuje zasiłek opiekuńczy za każdy dzień opieki, przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Dotyczy to opieki nad dzieckiem do ukończenia 8 roku życia oraz do 18 roku życia w przypadku osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Pomoc ta przyznawana jest na wniosek. Ponadto przedłużono o trzy miesiące wypłatę rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych uzależnionych od całkowitej niezdolności do pracy, dodatków pielęgnacyjnych oraz świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W tym przypadku również konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Zaoferowane przez państwo rozwiązania pomóc mają rolnikom w tym trudnym czasie utrzymać się na rynku, gdyż świadczenie usług w zakresie żywności, nawet w czasie epidemii, stanowi jeden z najważniejszych aspektów codziennego życia wszystkich ludzi.

Możesz także przeczytać

Leave a Comment