Rozbiórka budynku – krok po kroku

Rozbiórka budynku to złożony proces, który ze względu na skomplikowaną specyfikę, powinien być starannie przygotowany pod względem organizacyjnym, bo sama rozbiórka budynku to nie wszystko, należy jeszcze odpowiednio przygotować i zabezpieczyć obszar, który otacza obiekt. Poza tym istotne są jeszcze aspekty prawne. Zdarza się, że do prac rozbiórkowych potrzebne będzie uzyskanie pozwolenia.

Rozbiórka to rodzaj robót budowlanych, które unormowano w ustawie o Prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych.

Etapy rozbiórki obiektów budowlanych

Pozwolenie na rozbiórkę nie jest wymagane, jeśli obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytków. Nie oznacza to jednak, że prac rozbiórkowych nie trzeba zgłaszać do właściwego organu. W zgłoszeniu należy podać zakres, rodzaj oraz sposób przeprowadzenia rozbiórki.

Jeśli ubiegamy się o uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę budynku, musimy złożyć odpowiedni wniosek, do którego należy dołączyć:

1) zgodę właściciela obiektu;

2) szkic usytuowania obiektu budowlanego;

3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;

4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;

5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

6) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

(Prawo budowlane, Rozdział 4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych, Art. 33.)

Jeśli wskazane wyżej czynności zostaną przeprowadzone, można przystąpić do prac. Rozbiórkę budynku przeprowadza się w następujących etapach:

 1. Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu.
 2. Sprawdzenie odłączenia wszystkich urządzeń instalacyjnych.
 3. Umiejscowienie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach w widocznym miejscu.
 4. Oznakowanie stref niebezpiecznych.
 5. Rozbiórka okien i drzwi.
 6. Demontaż urządzeń i elementów stalowych.
 7. Rozbiórka pokrycia dachowego.
 8. Rozbiórka ścian działowych i nośnych.
 9. Rozbiórka ścian piwnicznych.
 10. Zasypywanie piwnicy.
 11. Wywóz odpadów budowlanych z rozbiórki.
 12. Wyrównanie i utwardzenie terenu.

Wywóz odpadów budowlanych

Jednym z etapów rozbiórki obiektu budowlanego jest wywóz odpadów budowlanych, głównie wywóz gruzu. Najczęściej zamawia się kontenery, które są w stanie przyjąć nawet 5 ton odpadów. Przy mniejszych ilościach gruzu wystarczą specjalne worki na odpady. Kontenery można zamówić w zakładach, które zajmują się nie tylko wynajmem kontenerów, ale także ich dowozem, odbiorem i wywozem odpadów.

Rodzaje kontenerów na odpady:

 • małe kontenery odkryte o pojemnościach 2m³ i 3m³,
 • kontenery odkryte o pojemności od 2m³ do 6m³,
 • kontenery odkryte o pojemności 7m³ – najczęściej wybierane do wywozu gruzu,
 • największy kontener na odpady budowlane ma pojemność 34m³.

Pamiętajmy, że gruzu nie wolno składować na terenie posesji. Istnieje możliwość wykorzystania go np. do utwardzenia powierzchni, ale gromadzenie go na działce jest zabronione.

Artykuł powstał we współpracy z firmą wywożącą gruz i inne odpady Usuń Gruz z Poznania.

Możesz także przeczytać

Leave a Comment